NodeRED

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Nodered a la RPi

Install/Upgrade. Aquesta comanda fa tota la feina:

$ bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)

Autostart on boot

$ sudo systemctl enable nodered.service

reinicio

$ service nodered status
● nodered.service - Node-RED graphical event wiring tool
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nodered.service; enabled; vendor preset: 
  Active: active (running) since Tue 2018-06-26 14:08:18 UTC; 4min 55s ago

Des del portàtil:

I ara ja puc fer les primeres proves. Si vull treballar amb els pins GPIO de la RPi, m'he d'acabar de mirar el document, però ha de ser fàcil.

Proves amb el node JSON, funcions, i d'altres coses

He fet proves, i a vegades no és tan evident. El projecte que estic fent es pot exportar per tal de poder reproduir-lo en un altre servidor de Node-Red:

[
  {
    "id": "41a49b9.e8e4864",
    "type": "mqtt in",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "sensors/temp",
    "topic": "sensors/temp",
    "qos": "2",
    "broker": "63ab529b.a5043c",
    "x": 110,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
        "6e6e9778.625478"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c18fce18.dbcd18",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload.temp",
    "x": 450,
    "y": 160,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "1f1b8ac.0966ef5",
    "type": "mqtt out",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "topic": "sensors/temp",
    "qos": "",
    "retain": "",
    "broker": "63ab529b.a5043c",
    "x": 320,
    "y": 80,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "b6486aee.3b3ad",
    "type": "inject",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "valor_sensors",
    "topic": "",
    "payload": "{\"temp\":15,\"hr\":50}",
    "payloadType": "str",
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": true,
    "onceDelay": 0.1,
    "x": 140,
    "y": 80,
    "wires": [
      [
        "1f1b8ac.0966ef5"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "6e6e9778.625478",
    "type": "json",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "property": "payload",
    "action": "",
    "pretty": false,
    "x": 270,
    "y": 200,
    "wires": [
      [
        "c18fce18.dbcd18",
        "c483ca38.b267e8",
        "68fc3de7.a6a8dc",
        "106902ed.6018bd",
        "17adb637.1414ea"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "c483ca38.b267e8",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload.hr",
    "x": 440,
    "y": 200,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "68fc3de7.a6a8dc",
    "type": "switch",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "switch",
    "property": "payload.temp",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "gte",
        "v": "30",
        "vt": "jsonata"
      },
      {
        "t": "lt",
        "v": "20",
        "vt": "jsonata"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 2,
    "x": 410,
    "y": 240,
    "wires": [
      [
        "9a8f0549.de7b88"
      ],
      [
        "3336973a.8ab3d8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "3336973a.8ab3d8",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload.temp",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre el calentador",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 600,
    "y": 280,
    "wires": [
      [
        "e230ed4a.4bac6"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9a8f0549.de7b88",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload.temp",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre l'aire acondicionat",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 600,
    "y": 240,
    "wires": [
      [
        "e230ed4a.4bac6"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "e230ed4a.4bac6",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "x": 810,
    "y": 260,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "106902ed.6018bd",
    "type": "function",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "return_temp_hr",
    "func": "var keys = Object.keys(msg.payload);\n\nvar msgs = keys.map(function(key) {\n  return { topic: key, payload: msg.payload[key] };\n});\nreturn [msgs];",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 440,
    "y": 360,
    "wires": [
      [
        "cbbebf79.53dce"
      ]
    ],
    "outputLabels": [
      "number"
    ]
  },
  {
    "id": "cbbebf79.53dce",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "x": 610,
    "y": 360,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "17adb637.1414ea",
    "type": "function",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "return_temp",
    "func": "var keys = Object.keys(msg.payload);\n\nvar msgs = keys.map(function(key) {\n  return { topic: key, payload: msg.payload[key] };\n});\nreturn [msgs[0]];",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 330,
    "y": 440,
    "wires": [
      [
        "2c3eb87a.189be8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9ed0b840.189b",
    "type": "debug",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "false",
    "x": 850,
    "y": 440,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "2c3eb87a.189be8",
    "type": "switch",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "switch_temp",
    "property": "payload",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "gte",
        "v": "30",
        "vt": "num"
      },
      {
        "t": "lt",
        "v": "20",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 2,
    "x": 490,
    "y": 440,
    "wires": [
      [
        "e54c99b.bb22e68"
      ],
      [
        "97c530f4.40ad8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "e54c99b.bb22e68",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre aire acondicionat",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 670,
    "y": 420,
    "wires": [
      [
        "9ed0b840.189b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "97c530f4.40ad8",
    "type": "change",
    "z": "136051ed.8837e6",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "encendre calentador",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 670,
    "y": 460,
    "wires": [
      [
        "9ed0b840.189b"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "63ab529b.a5043c",
    "type": "mqtt-broker",
    "z": "",
    "name": "mosquitto",
    "broker": "192.168.1.33",
    "port": "1883",
    "clientid": "",
    "usetls": false,
    "compatmode": true,
    "keepalive": "60",
    "cleansession": true,
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthPayload": "",
    "closeTopic": "",
    "closeQos": "0",
    "closePayload": "",
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willPayload": ""
  }
]
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines